Offerte

Algemene Voorwaarden Security Force

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Security Force: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Pakketboot 45, 3991CH te Nieuwegein, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 86829793.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Security Force B.V. een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Opdrachtgever als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: de Opdrachtgever en Security Force B.V. gezamenlijk.
 5. Overeenkomst/Opdracht: iedere tussen Security Force en de Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Security Force zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van Diensten.
 6. Diensten/Dienstverlening: alle in het kader van de Overeenkomst door of namens Security Force te verlenen diensten en/of te verrichten werkzaamheden, waaronder, niet-limitatief en in de meest ruime zin des woords bedoeld, begrepen kunnen zijn, beveiliging van bouwterreinen, panden en andere objecten, evenementenbeveiliging, portiersdiensten, winkelsurveillance, het begeleiden van medewerkers bij openen en sluiten van bedrijfspanden, gastheerschap, receptiediensten, toegangscontroles, parkeerbegeleiding bij evenementen en begeleiding van (kostbare) transporten.
 7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Security Force en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Security Force worden betrokken.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Security Force B.V. is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Security Force kan zijn aanbod nog herroepen tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever.
 2. Aan een aanbod van Security Force dat een kennelijke fout of vergissing bevat, kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen. De Opdrachtgever kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Security Force dat gebaseerd is op door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Voor zover deze algemene voorwaarden niet tussentijds zijn gewijzigd, zijn deze algemene voorwaarden tevens van toepassing op vervolgovereenkomsten zonder dat Security Force B.V. gehouden is deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de Opdrachtgever ter hand te stellen.
 4. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Security Force door de Opdrachtgever is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Security Force B.V., komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Security Force B.V. anders aangeeft.
 5. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | ALGEMENE INHOUD VAN DE OVEREENKOMST EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN

 1. Security Force B.V. verbindt zich jegens de Opdrachtgever uitsluitend tot de Dienstverlening die uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen. Security Force B.V. is nimmer gehouden Diensten te verlenen die zich buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst begeven.
 2. De Diensten worden verleend naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Indien en voor zover voor de uitvoering van de Diensten bepaalde wettelijke opleidingseisen of certificaties zijn vereist, staat Security Force ervoor in dat de door hem tewerkgestelde personen over die kwalificaties beschikken. Voor zover de aard of strekking van de betreffende verbintenis daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt Security Force zich evenwel uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Security Force, draagt hij nimmer enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van inbraken en andere schadeveroorzakende incidenten die gelet op de omstandigheden van het geval redelijkerwijs niet konden worden vermeden.
 3. De Opdrachtgever is steeds verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering van alle informatie die voor de uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs door Security Force B.V. wordt gewenst. Onder tijdig wordt verstaan zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs voor de uitvoering van de Diensten is vereist.
 4. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Security Force B.V. verstrekte gegevens. Security Force B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van aan hem beschikbaar gestelde onjuiste of onvolledige gegevens. Security Force is voorts nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat gegevens niet of niet tijdig door de Opdrachtgever zijn verstrekt.
 5. De Opdrachtgever draagt zorg voor de kosteloze en tijdige beschikbaarheid van alle voor de uitvoering van de Diensten benodigde en door de door Security Force B.V. tewerkgestelde perso(o)n(en) te gebruiken zaken, zoals sleutels en andere hulpmiddelen.
 6. De Opdrachtgever dient de door Security Force tewerkgestelde perso(o)n(en) steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Opdrachtgever verleent de bedoelde perso(o)n(en) reeds bij voorbaat alle bevoegdheden en autorisaties die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst, zoals wat betreft de toegang tot alle relevante (buiten)ruimten op en om de locatie van uitvoering van de Diensten. De Opdrachtgever staat ervoor in dat de tewerkgestelde perso(o)n(en) op c.q. om die locatie kosteloos gebruik kunnen maken van alle daar aanwezige en door hen in redelijkheid gewenste zaken en voorzieningen.
 7. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij krachtens een schadeverzekering tegen mogelijke in verband met de Dienstverlening intredende schade aan personen of zaken verzekerd is voor een bedrag van ten minste € 500.000 (zegge: vijfhonderdduizend euro).

ARTIKEL 5. | NIET-ONDERGESCHIKTE ZELFSTANDIGE HULPPERSONEN

 1. Security Force B.V. is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan niet aan Security Force ondergeschikte zelfstandige hulppersonen (hierna: zelfstandige hulppersonen). Indien en voor zover voor de uitvoering van de Diensten bepaalde wettelijke opleidingseisen of certificaties zijn vereist, staat Security Force B.V. ervoor in dat de door hem tewerkgestelde zelfstandige hulppersonen over die kwalificaties beschikken.
 2. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 3. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, is Security Force nimmer aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van de eventuele zelfstandige hulppersonen die door Security Force bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
 4. Onder geen beding aanvaardt Security Force enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden met wie de Opdrachtgever zelf een overeenkomst heeft gesloten, ook in geval dit op voordracht of advies van Security Force is gebeurd.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele zelfstandige hulppersonen die Security Force B.V. bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft betrokken. Derhalve gelden de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Security Force B.V. tevens jegens de eventuele zelfstandige hulppersonen, en kunnen deze zelfstandige hulppersonen jegens de Opdrachtgever een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst, een en ander voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard en/of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Security Force.
 6. Het is mogelijk dat de zelfstandige hulppersonen die eventueel door Security Force B.V. bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Security Force B.V. gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met hem gesloten Overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

ARTIKEL 6. | DUUR, ANNULERING EN OPZEGGING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. De Overeenkomst eindigt door volbrenging van de Opdracht, tenzij uit de aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat Partijen zich jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties (hierna: duurovereenkomst).
 2. Een duurovereenkomst wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan, indien niet uitdrukkelijk een bepaalde looptijd is overeengekomen. Indien uitdrukkelijk een bepaalde looptijd is overeengekomen, wordt de duurovereenkomst na verstrijken van de overeengekomen duur telkens stilzwijgend verlengd voor opnieuw de oorspronkelijk overeengekomen duur, tenzij de duurovereenkomst conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin, komt een duurovereenkomst aangegaan met een Consument uitsluitend voor stilzwijgende verlenging voor onbepaalde tijd in aanmerking.
 3. Een duurovereenkomst eindigt door Schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, doch niet eerder dan dat de eventuele bepaalde looptijd is verstreken. Indien geen tijdige opzegging van de duurovereenkomst plaatsvindt, eindigt de duurovereenkomst op de eerstvolgende mogelijke einddatum.
 4. Indien de Opdrachtgever overgaat tot tussentijdse annulering van de Overeenkomst of de toepasselijke opzegtermijn niet in acht neemt, is Security Force, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, gerechtigd vergoeding te vorderen van winstderving ten gevolge van de annulering ontstaan. Deze vergoeding wordt berekend aan de hand van het honorarium waarop Security Force B.V. aanspraak had gemaakt in geval de Overeenkomst op reguliere wijze was geëindigd.
 5. Indien de omstandigheden van het geval naar oordeel van Security Force B.V. leiden tot een onredelijke toepassing van het bepaalde in het vorige lid, dan wel de Opdrachtgever een Consument is, is de Opdrachtgever in geval van tussentijdse beëindiging/niet-reguliere opzegging van de Overeenkomst, in elk geval gehouden tot vergoeding van alle met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst door Security Force gemaakte kosten, vermeerderd met het honorarium van Security Force B.V. naar evenredigheid van de tot de annulering/niet-reguliere opzegging eventueel reeds verleende Diensten.
 6. Security Force B.V. kan afwijken van het bepaalde in de vorige twee leden door ten aanzien van een individuele Opdracht, uit te voeren op een bepaalde dag, gedurende een bepaald tijdsbestek, geen kosten aan de Opdrachtgever in rekening brengen in geval die Opdracht door de Opdrachtgever wordt geannuleerd uiterlijk 48 uur vóór aanvang daarvan. Indien bij toepassing van dit lid annulering door de Opdrachtgever plaatsvindt binnen 48 uur, doch eerder dan 24 uur vóór aanvang van de Dienstverlening, is de Opdrachtgever 50% van het honorarium voor de Opdracht verschuldigd, berekend aan de hand van de door Security Force vast te stellen verwachte tijdsbesteding aan de Opdracht. Indien bij toepassing van dit lid annulering door de Opdrachtgever plaatsvindt binnen 24 uur vóór aanvang van de Opdracht, vindt het bepaalde in de vorige zin overeenkomstige toepassing en bedraagt het percentage 100 in plaats van 50.

ARTIKEL 7. | OVERMACHT

 1. Security Force B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Security Force B.V. onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor (tijdige) nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is.
 2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Security Force B.V. bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Security Force B.V. is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Security Force B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk door Security Force B.V. in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Security Force B.V. gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Security Force B.V.heeft gesteld.
 3. Alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de Overeenkomst door Security Force B.V.geleden schade komt voor rekening van de Opdrachtgever.
 4. De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Security Force op grond van dit artikel uitgeoefende opschorting- en/of ontbindingsrecht.
 5. Indien Security Force de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9. | HONORARIUM EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van Security Force B.V. vermeldt naast het toepasselijke honorarium, tevens of eventuele reis- en verblijfskosten aan de Opdrachtgever worden doorberekend. Zonder vermelding in het aanbod komen in elk geval voor rekening van de Opdrachtgever de in het kader van de Overeenkomst eventueel noodzakelijkerwijs te maken parkeerkosten.
 2. De door Security Force B.V. vermelde bedragen zijn exclusief btw en eventuele andere heffingen van overheidswege, met dien verstande dat deze bedragen (mede) inclusief btw worden vermeld indien de Opdrachtgever een Consument is.
 3. Security Force B.V. is gerechtigd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van c.q. een voorschot van de Opdrachtgever te vorderen. Security Force B.V. zal de Opdrachtgever periodiek factureren in geval van een duurovereenkomst. De beoordeling met welke frequentie Security Force B.V. de Opdrachtgever periodiek factureert, komt uitsluitend aan Security Force toe, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Security Force B.V. is, mits de omstandigheden van het geval zulks redelijkerwijs rechtvaardigen, steeds gerechtigd de Dienstverlening op te schorten in geval de Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming jegens Security Force B.V. van een uit hoofde van de Overeenkomst op de Opdrachtgever rustende betalingsverplichting.
 5. Tenzij op de factuur een andere betalingstermijn is vermeld, dienen betalingen te geschieden middels overboeking, binnen 30 dagen na factuurdatum, op de voor het overige op de factuur door Security Force voorgeschreven.
 6. Facturen kunnen uitsluitend betaald worden indien Security Force B.V. geld van de opdrachtgevers heeft ontvangen.
 7. Security Force B.V. is gerechtigd om de aan de Opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 8. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of (voorlopige) surseance van betaling van de Opdrachtgever, zijn de vorderingen op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Opdrachtgever intreedt, is de Opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. Indien de Opdrachtgever een Consument is, wordt in plaats van de bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente in rekening gebracht.
 10. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.


ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Security Force B.V. gaat bij de uitvoering van de Diensten steeds uit van de door de Opdrachtgever aan hem verstrekte of anderszins beschikbaar gestelde gegevens. Security Force B.V. draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade direct of indirect ontstaan als gevolg van door de Opdrachtgever aan Security Force B.V. beschikbaar gestelde onjuiste of onvolledige gegevens, dan wel als gevolg van door de Opdrachtgever niet tijdig aangeleverde gegevens. De Opdrachtgever draagt dan ook de schade veroorzaakt door onjuistheden en onvolledigheden in de door hem beschikbaar gestelde gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Security Force kan worden toegerekend.
 2. Security Force B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen letselschade, geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 3. Security Force B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade die wordt gedekt, of als de Opdrachtgever de in dat artikel bedoelde verzekeringsplicht niet is nagekomen, zou worden gedekt door de verzekering als bedoeld in artikel 4.7.
 4. De aansprakelijkheid van Security Force B.V. is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Security Force betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Security Force B.V. nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat onder de gegeven omstandigheden, op grond van de door Security Force afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, aangevuld met het eventuele eigen risico van Security Force B.V. dat krachtens die verzekering toepassing vindt. In geval de Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan een maand, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde berekend over de laatste maand van de Overeenkomst als uitgangspunt genomen.
 5. De Opdrachtgever is gehouden om een klacht omtrent de uitvoering van de Overeenkomst door Security Force B.V. onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door hem veronderstelde tekortkoming, aan Security Force B.V. mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen twee werkdagen aan Security Force B.V. Schriftelijk te bevestigen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat Security Force ter zake aan zijn verplichtingen heeft voldaan en de Opdrachtgever geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van Security Force ter zake.
 6. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Security Force B.V. bedraagt 12 maanden na ontstaan van die vordering, met dien verstande dat elk recht op schadevergoeding als verwerkt wordt aangemerkt indien 18 maanden zijn verstreken sinds beëindiging van de Overeenkomst en de Opdrachtgever de betreffende vordering niet binnen de bedoelde termijn Schriftelijk bij Security Force B.V. heeft ingediend.
 7. De Opdrachtgever vrijwaart Security Force B.V. van zijn eventuele aanspraken en aanspraken van derden voor schade waarvan de oorzaak aan anderen dan Security Force B.V. toerekenbaar is. Indien Security Force B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Security Force B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Security Force B.V. , zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Security Force en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 11. | RELATIEBEDING

 1. Behoudens voorafgaande Schriftelijke toestemming van Security Force B.V. , zal de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst, alsmede gedurende een periode van 12 maanden na eindigen daarvan, op generlei wijze medewerkers (werknemers dan wel zelfstandige hulppersonen) die ten tijde van die Overeenkomst voor Security Force B.V. werkzaam zijn, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zichzelf of een aan hem gelieerde onderneming laten werken, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare en direct opeisbare boete van € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) per overtreding en € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) per dag dat die overtreding voortduurt.
 2. Onder medewerkers in de zin van het bepaalde in het vorige lid worden niet aangemerkt zelfstandige hulppersonen van Security Force B.V. ten aanzien waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs niet kon weten dat deze aan Security Force B.V. waren verbonden.
 3. Indien de Opdrachtgever Security Force B.V. als hulppersoon inschakelt ter uitoefening van het beveiligingsbedrijf van de Opdrachtgever, zal de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst, alsmede gedurende een periode van 12 maanden na eindigen daarvan, op generlei wijze voor andere ten tijde van die Overeenkomst aan Security Force verbonden opdrachtgevers werkzaamheden verrichten, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare en direct opeisbare boete van € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) per overtreding en € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) per dag dat die overtreding voortduurt.

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Security Force B.V. aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.
 4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.

Beveiliging nodig?

Met ons full-servicepakket bent u ervan verzekerd dat uw beveiliging in vertrouwde handen is. Met meer dan 50 beveiligers beschikbaar, zit u bij ons altijd goed.
crossmenuarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram